Monter (ž/m/d) za Parne Turbine i Generatore / Field Service Technician (f/m/d) for Steam Turbines and Generators

Over de functie

Locatie
Kroatië
Grad Zagreb
Zagreb
Organisatie
Transformation of Industry
Bedrijfseenheid
Electrification - Automation - Digitalization
Voltijd/deeltijd
Fulltime
Ervaringsniveau
Experienced Professional

(Napomena: Engleska verzija ispod / Note: English version below)

Opis posla

Samostalno izvođenje manjih popravaka, podešavanja i montaže na industrijskim parnim turbinama (od 0,1 MW do 70 MW) kao i svih ostalih strojarskih radova na industrijskim parnim turbinama pod nadzorom.

Pregled aktivnosati

 • Popravak industrijskih parnih turbina, samostalno rješavanje problema, uključujući procesno inženjerstvo i tehnološke teme
 • Analiza grešaka na licu mjesta (hardverski, tehnološki/proceduralni problemi)
 • Preventivnoodržavanje
Potrebno iskustvo

 • Srednja stručna sprema
 • 10 godina iskustva u servisiranju parnih turbina
 • Poznavanje industrijskih parnih turbina i generatora
 • Poznavanje sustava i pogona elektrana
 • Iskustvo radova na turbinama
 • Strukturirani način rada
 • Tečan hrvatski
 • Barem osnovni engleski
 • Fleksibilnost, sposobnost timskog rada i spremnost na putovanja unutar Jadranske regije
 • MS Office vještine

Nagrade/pogodnosti

 • Mogućnosti razvoja karijere
 • Dinamično radno okruženje
 • Hibridni radni model (kućni ured/ured)

Tko je Siemens Energy? 

U Siemens Energy mi smo više od samo tvrtke za energetsku tehnologiju. Zadovoljavamo rastuću potražnju za energijom u više od 90 zemalja istovremeno osiguravajući zaštitu naše klime. S više od 92.000 posvećenih zaposlenika, ne samo da proizvodimo električnu energiju za više od 16% globalne zajednice, već također koristimo našu tehnologiju kako bismo zaštitili ljude i okoliš. 

Naš globalni tim predan je stvaranju održive, pouzdane i pristupačne energije pomicanjem granica onoga što je moguće. Podržavamo 150-godišnje nasljeđe inovacija koje potiče našu potragu za ljudima koji će podržati naš fokus na dekarbonizaciju, nove tehnologije i transformaciju energije. 

Naša predanost različitosti 

Srećom po nas, nismo svi isti. Različitošću stvaramo snagu. Bavimo se uključivanjem, a našu kombiniranu kreativnu energiju potiče više od 130 nacionalnosti. Siemens Energy slavi karakter – bez obzira na etničku pripadnost, spol, dob, vjeru, identitet ili invaliditet. Mi energiziramo društvo, cijelo društvo, i ne diskriminiramo na temelju naših razlika.


Radi se o ugovoru na određeno vrijeme od 36 mjeseci i zapošljavanju preko vanjske agencije. Nakon tog razdoblja moguć je prelazak na ugovor na neodređeno vrijeme i zapošljavanje direktno sa Siemens Energy. 

(English version)

A Snapshot of Your Day

Independent execution of small repairs, adjustments and installation on industrial steam turbines (from 0,1 MW up to 70 MW) as well as all other mechanical works on industrial steam turbines under supervision.

How You’ll Make an Impact

 • Repair of industrial steam turbines, carry out troubleshooting independently, including process engineering and technological topics
 • On-site error analysis (hardware, technological/procedural problems)
 • Preventive maintenance

What You Bring

 • High School Degree
 • 10 years of experience in steam turbines field service
 • Product knowledge of industrial steam turbines and generators
 • System and plant knowledge of power plants
 • Turbine repair experience
 • Basic English at least
 • Fluent Croatian
 • Flexibility, ability to work in a team, willingness to travel within Adriatic Region
 • MS Office skills
 • Structured way of working

Rewards/Benefits

 • Career development opportunities
 • Dynamic working environment
 • Hybrid working model (home office/office)
 • And more!

Who is Siemens Energy?

At Siemens Energy, we are more than just an energy technology company. We meet the growing energy demand across 90+ countries while ensuring our climate is protected. With more than 92,000 dedicated employees, we not only generate electricity for over 16% of the global community, but we’re also using our technology to help protect people and the environment.

Our global team is committed to making sustainable, reliable, and affordable energy a reality by pushing the boundaries of what is possible. We uphold a 150-year legacy of innovation that encourages our search for people who will support our focus on decarbonization, new technologies, and energy transformation.

Our Commitment to Diversity

Lucky for us, we are not all the same. Through diversity we generate power. We run on inclusion and our combined creative energy is fueled by over 130 nationalities. Siemens Energy celebrates character – no matter what ethnic background, gender, age, religion, identity, or disability. We energize society, all of society, and we do not discriminate based on our differences.

This is a fixed term contract for 36 months and employment via an external company. After this period conversion to a permanent position and employment directly at Siemens Energy is possible.